โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน และผู้สูงอายุ จังหวัดอ่างทอง (นายชวน ธูปแก้ว)

          วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.

จังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมนายชวน  ธูปแก้ว ข้าราชการ

บำนาญ ปัจจุบันอายุ 77 ปี ซึ่งป่วยต้องเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

และโรงพยาบาลอ่างทอง  อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังสามารถช่วยเหลือตนเอง  และพูดคุย

ได้อย่างปกติ

          ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.

พร้อมแจ้งสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของสมาชิก และให้คำปรึกษา เรื่องการระบุ

ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. จนสมาชิกเกิดความเข้าใจเป็นอันดี

6395763955

63958