เยี่ยมนายธีระ ปัจฉิมานนท์

  วันที่  1  พฤศจิกายน 2562 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง  พร้อมพนักงาน  เจ้าหน้าที่ เยี่ยมนายธีระ  ปัจฉิมานนท์  ข้าราชการบำนาญ ปัจจุบันอายุ 78 ปี  สุขภาพแข็งแรงตามวัย  อาศัยอยู่กับคู่สมรสและบุตร    ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้ชี้แจงข้อมูล  สิทธิประโยชน์  ของสมาชิก ช.พ.ค.  ให้แก่นายธีระ  ปัจฉิมานนท์ และทายาทได้รับทราบ พร้อมทั้งให้บริการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. และ ขอรับสวัสดิการโครงการ 40/75 ทั้ง ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

11162 เยี่ยมนายธีระ ปัจฉิมานนท์_๑๙๑๑๐๘_0001 11162 เยี่ยมนายธีระ ปัจฉิมานนท์_๑๙๑๑๐๘_0002 11162 เยี่ยมนายธีระ ปัจฉิมานนท์_๑๙๑๑๐๘_0003 11162 เยี่ยมนายธีระ ปัจฉิมานนท์_๑๙๑๑๐๘_0004 11162 เยี่ยมนายธีระ ปัจฉิมานนท์_๑๙๑๑๐๘_0005