เยี่ยมนางประยูร เชียงดี

  วันที่  1  พฤศจิกายน 2562 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง  พร้อมพนักงาน  เจ้าหน้าที่ เยี่ยมนางประยูร  เชียงดี  สมาชิก ช.พ.ส. สืบแทน ปัจจุบันอายุ  86 ปี  สุขภาพแข็งแรงตามวัย  อัธยาศัยดี  คุยเก่ง  ความจำดีเยี่ยม  ได้รับการดูแลจากบุตร หลาน เป็นอย่างดี  ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้ชี้แจงข้อมูล  สิทธิประโยชน์  ของสมาชิก ช.พ.ส.  ให้แก่นางประยูร  เชียงดี และทายาทได้รับทราบ พร้อมทั้งให้บริการเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ตามระเบียบเดิมที่ทำไว้เมื่อปี พ.ศ. 2530)

11162 เยี่ยมนางประยูร เชียงดี_๑๙๑๑๐๘_0001 11162 เยี่ยมนางประยูร เชียงดี_๑๙๑๑๐๘_0002 11162 เยี่ยมนางประยูร เชียงดี_๑๙๑๑๐๘_0003 11162 เยี่ยมนางประยูร เชียงดี_๑๙๑๑๐๘_0004 11162 เยี่ยมนางประยูร เชียงดี_๑๙๑๑๐๘_0005 11162 เยี่ยมนางประยูร เชียงดี_๑๙๑๑๐๘_0006 11162 เยี่ยมนางประยูร เชียงดี_๑๙๑๑๐๘_0007