หนังสือ “ด้วยแรงแห่งรักและภักดี”

หนังสือ “ด้วยแรงแห่งรักและภักดี” เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความมุ่งมั่น
วิริยะอุตสาหะ ความเสียสละของคนทำงาน “จิตอาสา”
ที่มีตั้งแต่ข้าราชการ ศิลปินผู้สรรสร้างงานศิลปะ ครู นักเรียน ประชาชน
ที่ร่วมแรงร่วมใจกันในทุกกระบวนการของการสร้างพระเมรุมาศ แม้ความยากลำบาก
เพียงไรก้ไม่มีใครย่อท้อในการถวายงานครั้งสุดท้าย
เพื่อส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลบเดชบรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย
โดยสามารถดาวนืโหลดหนังสือในรูปแบบ E-Book ได้ที่ http://thaimediafund.or.th/phramerumas/

แบบปกหนังสือด้วยแรงแห่งรักและภักดี