สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง มอบทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
โดยนายสมหมาย เก่งการ ผุ็อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 จำนวน 4 ราย
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง

 16465

1. นางอรสา จันทนา มารดาของเด็กหญิงชนิกานต์ จันทนา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

 

16461

2. นายจุมพล สมภาค บิดาของนางสาวชญานิศ สมภาค
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

 

16511

3.นางวิราพร นพพิทักษ์ มารดารของนางสาวนภัสสรณ์ นพพิทักษ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

16464

4.นายมงคล ยิงยอม บิดาของนางสาวชนิตา ยิงยอม
นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม