สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ณ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561
ณ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)
ของการตรวจฯ โดยโรงพยาบาลครู (สถานพยาบาล สกสค.)
ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง

        ตรงสุขภาพ 2561_๑๘๐๑๐๙_0010 ตรงสุขภาพ 2561_๑๘๐๑๐๙_0013 ตรงสุขภาพ 2561_๑๘๐๑๐๙_0016 ตรงสุขภาพ 2561_๑๘๐๑๐๙_0017 ตรงสุขภาพ 2561_๑๘๐๑๐๙_0020 ตรงสุขภาพ 2561_๑๘๐๑๐๙_0021 ตรงสุขภาพ 2561_๑๘๐๑๐๙_0022 ตรงสุขภาพ 2561_๑๘๐๑๐๙_0023 ตรงสุขภาพ 2561_๑๘๐๑๐๙_0024 ตรงสุขภาพ 2561_๑๘๐๑๐๙_0025 ตรงสุขภาพ 2561_๑๘๐๑๐๙_0026 ตรงสุขภาพ 2561_๑๘๐๑๐๙_0029 ตรงสุขภาพ 2561_๑๘๐๑๐๙_0030 ตรงสุขภาพ 2561_๑๘๐๑๐๙_0031 ตรงสุขภาพ 2561_๑๘๐๑๐๙_0032 ตรวจสุขภาพ 2561_๑๘๐๑๐๙_0032