สกสค.อ่างทอง มอบเช็คเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ส.

ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายสมหมายเก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
มอบเช็คเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ส. นางชั้ว แย้มโสภี ให้กับทายาทของสมาชิกดังกล่าว
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง

25610508-มอบเช็คจัดเงินสงเคราะห์คอบครัวสมาชิก-ช.พ.ส-นางชั้ว--แย้มโสภี