สกสค.อ่างทอง ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ

การช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ
ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2561
นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
ได้มอบเงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุ จำนวน 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน)
ให้แก่ นางจันทรา จันท์พันแจ้ง
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

S__28876803