สกสค.จังหวัดอ่างทอง มอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี ฐานะยากจน
ช่วยเหลืองานครอบครัวและกิจกรรมของโรงเรียน
โดยผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติจากกลุ่มโรงเรียนศูนย์เจ้าพระยา
และ กลุ่มโรงเรียนเมืองทองสัมพันธ์ จำนวน 2 ทุน

มอบทุน_๑๘๐๑๑๒_0013มอบทุน_๑๘๐๑๑๒_0014
1. เด็กชายพีระภัทร ทาทองเชื้อ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ

มอบทุน_๑๘๐๑๑๒_0002มอบทุน_๑๘๐๑๑๒_0004
2. เด็กชายวีรพล ครุฑอ้วน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดจำปาหล่อ