โครงการเยี่ยมสมาชิก (นายจรูญ สอนพร)

          วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.

จังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมนายจรูญ สอนพร ข้าราชการ

บำนาญ ปัจจุบันอายุ 84 ปี สุขภาพแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองได้  โดยสมาชิก

ได้ขอคำปรึกษาเรื่องการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

          ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.

พร้อมแจ้งสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของสมาชิก และให้คำปรึกษา เรื่องการระบุ

ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. จนสมาชิกเกิดความเข้าใจเป็นอันดี

S__29663236

S__29663235