รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. (นายนรินทร์ ภู่โทสนธิ์)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง

พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ มอบเช็คเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

ให้แก่ทายาทของนายนรินทร์  ภู่โทสนธิ์  ในการนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

57346