รับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. (นางปราณี ผดุงศิลป์)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง

พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ มอบเช็คเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

และค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

ให้แก่ทายาทของนางปราณี ผดุงศิลป์  ในการนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

56846