มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม (นายวีระ สูงปานเขา)

ภาพนิ่ง1

75968 75969

75970 75971