มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. (นายถนอม บุญบำรุง)

      วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด

อ่างทอง  พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ มอบเช็คเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000

บาท และค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาทของนายถนอม  บุญบำรุง

ในการนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ

ท่านสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง ไว้ ณ ที่นี้

63962