มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. (นายสำเนียง ศรีรักษา)

รับค่าจัดการศพ 7-1-62

66835 66837 66838