มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. นางสาวเพ็ชราภรณ์ อรรถบท

     วันที่ 26 กรกฎาคม  2562 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.

จังหวัดอ่างทอง  มอบค่าจัดการศพกรณีสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ให้แก่ทายาท           

ของนางสาวเพ็ชราภรณ์  อรรถบท   เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท และค่าศาสนพิธี

จำนวน  3,000 บาท

100627

S__40927236

S__40927238