มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีนายประสิทธิ์ วารินทร์ ถึงแก่กรรม

วันที่ 15  สิงหาคม  2562 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.

จังหวัดอ่างทอง  มอบค่าจัดการศพกรณีสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

ค่าจัดการศพกรณีสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท และค่าศาสนพิธี

จำนวน  3,000 บาท ให้แก่ทายาทของนายประสิทธิ์  วารินทร์  

รับค่าจัดการศพประสิทธิ์ วารินทร์

105266 105267

 105272  105273

105269 105270

105271 105274

105275