มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีนายสายัณห์ วีระพล ถึงแก่กรรม

วันที่ 20  สิงหาคม  2562 นายสมหมาย  เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.

จังหวัดอ่างทอง  มอบค่าจัดการศพกรณีสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

ค่าจัดการศพกรณีสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท และค่าศาสนพิธี

จำนวน  3,000 บาท ให้แก่ทายาทของนายสายัณห์  วีระพล

รับค่าจัดการศพสายัณห์ วีระพล

 105252 105253

105254 105255  

105301105302