มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม (นายบุญส่ง แก้วกระจาย )

ภาพนิ่ง1

75966

75967