มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ประสบอุทกภัย

                ตามที่เกิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ทั้งพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. และประชาชนทั่วไป ธนาคารออมสินได้ตระหนักถึงความเสียหายและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์อุทกภัยร้ายแรงในครั้งนี้ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยงาน รวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ออกมาตราการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ประสบทุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและช่วยเหลือสมาชิก ดังนี้

1.มาตราการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้
2.มาตราการให้กู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับประชาชนทั่วไป ที่ประสบอุทกภัย

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด และพัฒนาลูกค้าบุคลากรภาครัฐ 1
โทร 0-2299-8000 ต่อ 100625-27 และธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center โทร.1115

20961207_1411165348937154_499005151_o