ผอ.สกสค.อ่างทอง ออกเยี่ยมสมาชิกอำเภอแสวงหา

     นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอ่างทอง
ออกเยี่ยมสมาชิก ข้าราชการบำนาญอำเภอแสวงหา วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561
นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทองและพนักงานเจ้าหน้าที่
เดินทางออกเยี่ยมและรับเอกสารแบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
ของคุณครูกิมไล้ พิพิธวิทยา ข้าราชการบำนาญอำเภอแสวงหา
อดีตครูโรงเรียนแสวงหา(โรงเรียนอนุบาลแสวงหาในปัจจุบัน)
เริ่มปฏิบัติการสอนในปี พ.ศ.2483 อายุ 15 ปี ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแสวงหา
ปฎิบัติการสอนถึงเกษีญอายุราชการ และเป็นสมาชิก สกสค. จังหวัดอ่างทอง โดยปัจจุบันอายุ 93 ปี
ได้รับดูแลอย่างดีจากบุตร หลาน มีสุขภาพแข็งแรง ความจำดีเยี่ยม
และในโอกาสนี้ผู้อำนวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงข้อมูลของสมาชิก
และอธิบายให้สมาชิกได้ทราบในสิทธฺิอันพึงมีพึงได้ ให้กับสมาชิกได้ทราบ
โดยกิจกรรมนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่ดี
ให้กับสมาชิกและประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ เกี่ยวข้องโดยตรงของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
กับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ในจังหวัดอ่างทอง

25610711 #1_๑๘๐๗๑๑_0001 25610711 #1_๑๘๐๗๑๑_0006
25610711 #1_๑๘๐๗๑๑_0007 25610711 #1_๑๘๐๗๑๑_0009