ประชุมโครงการ ยกระดับคุณภาพโรงเรียน

     วันที่ 29  พฤศจิกายน 2561 นายธวัช  ศรีสว่าง  ขอใช้ห้องประชุม

สำนักงาน  สกสค. จังหวัดอ่างทอง  เพื่อดำเนินการประชุมโครงการ

ยกระดับคุณภาพโรงเรียน  ระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยี (สสวท.)

61085 61087 61088 61089 61090 61091 61092 61093 61095 61097 61098 61099