ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอ่างทอง

วันศุกรที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 5/2561
ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง

25610525_๑๘๐๕๒๕_0007 25610525_๑๘๐๕๒๕_0008 25610525_๑๘๐๕๒๕_0009 25610525_๑๘๐๕๒๕_0002 25610525_๑๘๐๕๒๕_0003 25610525_๑๘๐๕๒๕_0004 25610525_๑๘๐๕๒๕_0005 25610525_๑๘๐๕๒๕_0006