ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอ่างทอง

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง
จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4/2561
ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง

25610425_๑๘๐๔๒๕_0009
25610425_๑๘๐๔๒๕_0005
25610425_๑๘๐๔๒๕_0006