ประกาศ ช.พ.ส. เรื่อง แสดงจำนวนสมาชิก ช.พ.ส. ประจำงวดมิถุนายน 2561

ประกาศ ช.พ.ส.
เรื่อง แสดงจำนวนสมาชิก ช.พ.ส. ประจำงวดมิถุนายน 2561

ประกาศ ช.พ.ส.
เรื่อง สมาชิกถึงแก่กรรม งวดที่0 7/2561
(ได้รับแจ้งระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 )
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม จำนวน 282 คน