ประกาศ ช.พ.ส. เรื่อง สมาชิกถึงแก่กรรม งวดที่ 08/2561

ประกาศ ช.พ.ส.
เรื่อง แสดงจำนวนสมาชิก ช.พ.ส. ประจำงวดกรกฎาคม 2561

ประกาศ ช.พ.ส.
เรื่อง สมาชิกถึงแก่กรรม งวดที่ 08/2561
(ได้รับแจ้งระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 )
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม จำนวน 314 คน