ประกาศรายชือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัด

ประกาศพระพฤหัส 2564