บริการถึงบ้าน “โครงการเยี่ยมสมาชิกและรับแบบระบุฯ ” (นางเพ็ญศรี เชื้อผู้ดี)

          วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.

จังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมนางเพ็ญศรี  เชื้อผู้ดี ข้าราชการ

บำนาญ ปัจจุบันอายุ 88 ปี ซึ่งได้รับการดูแลจากบุตรเป็นอย่างดี  โดยสมาชิก

มีความประสงค์ขอระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. กรณีถึงแก่กรรม

          ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ได้ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.

พร้อมแจ้งสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของสมาชิก และให้คำปรึกษา เรื่องการระบุ

ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. จนสมาชิกเกิดความเข้าใจเป็นอันดี

59385

59388 59387