บริการตรวจคัดกรองต้อกระจก

 วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. สำนักงาน สกสค. จังหวัด

อ่างทอง ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี ให้บริการตรวจคัดกรองต้อกระจก

และตรวจติดตามผลหลังการผ่าตัดต้อกระจก โดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวน  60  ราย

          กำหนดการตรวจครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่  1  เมษายน  2562 เวลา  08.30 – 11.00 น.

ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง 

คัดกรองต้อกระจก

75957 75958 75959 75960 75961 75962 75963 75964 75965