นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดอ่างทอง ออกเยี่ยมสมาชิก ข้าราชการบำนาญอำเภอป่าโมก

ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง และพนักงานเจ้าหน้าที่ เดินทางออกเยี่ยม นางสมสมัย พิมล ข้าราชการบำนาญ อำเภอป่าโมก เป็นสมาชิก สกสค.จังหวัดอ่างทอง อายุ 92 ปี สุขภาพแข็งแรง ซึ่งได้รับการดูแลจากบุตรเป็นอย่างดี ในการนี้ทางพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงข้อมูลของสมาชิก และอธิบายให้สมาชิกได้ทราบในสิทธฺอันพึงมีพึงได้
ในกิจกรรมนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับสมาชิกและประชาสัมพันธ์ให้ทราบสิทธิประโยชน์เกี่ยวข้องโดยตรงของสมาชิก
ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ในจังหวัดอ่างทอง
ชี้แจงบำนาญ 60_๑๗๐๖๑๙_0042_0 ชี้แจงบำนาญ 60_๑๗๐๖๑๙_0048 ชี้แจงบำนาญ 60_๑๗๐๖๑๙_0049_0 ชี้แจงบำนาญ 60_๑๗๐๖๑๙_0039ชี้แจงบำนาญ 60_๑๗๐๖๑๙_0050_0