ชมรมบำนาญครูสหกรณ์ครู อ.เมืองอ่างทอง จัดประชุมฯ และบริจาคเงินเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก สกสค.อ่างทอง

ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ชมรมบำนาญสหกรณ์ครูอำเภอเมืองอ่างทอง
จัดประชุมคณะกรรมการประจำเดือน กันยายน 2561
เรื่องกำหนดการไหว้พระ ชมตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561
ของสมาชิกสัมพันธ์บำนาญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์สำนักงาน สกสค.อ่างทอง
โดยการประชุมในครั้งนี้คณะกรรมการชมรมฯ
ได้บริจาคเงินของชมรมบำนาญสหกรณ์ครูอำเภอเมืองอ่างทอง
จำนวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ให้กับสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง เพื่อนำไปใช้จัดซื้อโต๊ะประชุม
เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมของห้องประชุมอเนกประสงค์ฯ
ไว้ใช้ในการเอื้ออำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก สกสค.จังหวัดอ่างทองต่อไป

20180919_๑๘๐๙๑๙_0002
20180919_๑๘๐๙๑๙_0004
S__85295126
S__85295127
S__85295128