จำนวนเงินสงเคราะห์รายศพ ประจำเดือน ธันวาคม 2560

จำนวนเงินสงเคราะห์รายศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว
ประจำเดือน ธันวาคม 2560
ธ.ค.60 2
ธ.ค.60 1