เลขาฯ สกสค. เน้นการทำงาน “ยึดหลักซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา มีธรรมาภิบาล”

เลขาฯ สกสค. เน้นการทำงาน “ยึดหลักซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา มีธรรมาภิบาล”
วันที่ 8 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 4 อาคารหอประชุมคุรุสภา

G428 ประชุมผู้บริหารเลขาใหม่.jpg - 1,354 Kb