เปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้หลักสูตร “พื้นฐานการวางแผนการเงิน”

นายวัชรินทร์  จำปี  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2561
ภายใต้หลักสูตร “พื้นฐานการวางแผนการเงิน”

G349 อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง