เดินหน้า วางแนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ยุค “สกสค. 4.0”

v