ห่างไกล ไร้โรค…กับกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ของสถานพยาบาล สกสค.

G177 สถานพยาบาล