สกสค. เตรียมคนทั่วประเทศ สู่มาตรฐานสากล งานจัดซื้อจัดจ้างฯ… “โปร่งใส ตรวจสอบได้”

สกสค. เตรียมคนทั่วประเทศ สู่มาตรฐานสากล งานจัดซื้อจัดจ้างฯ… “โปร่งใส ตรวจสอบได้”

G326 เลขาร่วมงาน จัดซื้อจัดจ้าง