สกสค. – ออมสิน : ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินการ โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

สกสค. – ออมสิน : ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินการ
โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

G368 สัมมนาโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.