สกสค. หารือร่างประกาศหลักเกณฑ์ให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมฯ

สกสค. หารือร่างประกาศหลักเกณฑ์ให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมฯ

G402 หารือร่างประกาศหลักเกณฑ์