สกสค. ศึกษาระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

สกสค. ศึกษาระบบ GFMIS
ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สร้างความโปร่งใส และตรวจสอบได้
มุ่งสู่ THAILAND 4.0

G360 สกสค. ศึกษาระบบ GFMIS สร้างความโปร่งใส และตรวจสอบได้.