สกสค. ประชุมคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2561

ประชุมคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี…ครูดีของ สกสค.” ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561

G370 รางวัล “พระพฤหัสบดี...ครูดีของ สกสค.”