สกสค. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล “พระพฤหัสบดี”

สกสค. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี”

G414 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี”