สกสค. จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

สกสค. จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

G423 สกสค. จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 3