ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการฌาปรกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ร่างระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว่าด้วยการฌาปรกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา

G393 ประชุม ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ครั้งที่7