ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่รายงาน “โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร”

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่รายงาน ดูแลตัวชี้วัด การตรวจสอบและกำกับ
“โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร”

G417 “โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร”