ประชุมพิจารณาร่างประกาศและหลักเกณท์ โครงการรางวัล “พระพฤหัสบดี…ครูดี สกสค.”

ประชุมพิจารณาร่างประกาศและหลักเกณท์
โครงการรางวัล “พระพฤหัสบดี…ครูดี สกสค.” ประจำปี พ.ศ. 2561

G375 ประชุมรางวัลพระพฤหัส