ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ครั้งที่ 4

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ครั้งที่ 4

G394 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ครั้งที่ 4