ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยาฐานะแนวใหม่

G315 ประชุมชี้แจงประเมินวิทยฐานะ ชลบุรีหนา.