ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
และให้ได้รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา
ประจำปี พ.ศ. 2561 รางวัลระดับประเทศ

G416 รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา