นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานการประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

           นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
ประธานการประชุมคณะกรรมการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
ประธานการประชุมคณะกรรมการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.)  ครั้งที่  5/2561  วันอังคารที่  22  พฤษภาคม  2561
ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

G365 ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ครั้งที่ 5